Έκδοση Πρώτου Διατάγματος από το Διαιτητικό Δικαστήριο

21 Φεβρουαρίου 2015

Την 20η Φεβρουαρίου 2015, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι εξέδωσε την πρώτη απόφασή του, γνωστή ως Διαδικαστικό Διάταγμα Αρ. 1. Το κείμενο του Διατάγματος έχει ως ακολούθως:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο καλεί την Εναγόμενη να μην προχωρήσει στην πώληση ή ρευστοποίηση της FBME Bank και να μην προβεί σε μεταφορά κεφαλαίων στην  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πριν το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφανθεί για την αίτηση των Εναγόντων για Ενδιάμεσα Μέτρα.»

Οι Ενάγοντες είναι οι μέτοχοι της FBME Bank και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι οι Εναγόμενοι. Το Διάταγμα είναι σημαντικό γιατί σταματά ενόσω διαρκεί η Διαιτησία οποιεσδήποτε περεταίρω ενέργειες κατά της FBME Bank από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ως Αρχής Εξυγίανσης, καθώς και του διορισμένου Ειδικού Διαχειριστή.

Αξίζει τον κόπο να ανατρέξουμε στο ιστορικό πίσω από την διαδικασία διαιτησίας. Στις 21 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή Εξυγίανσης, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από την Αρχή Εξυγίανσης, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πωλήσει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME. Δυνάμει της «Συμφωνίας για Αμοιβαία Προστασία Επενδύσεων» μεταξύ των Δημοκρατιών του Λιβάνου και της Κύπρου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2001, οι μέτοχοι της FBME Bank αιτήθηκαν για διαιτησία στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) στο Παρίσι. Η αίτηση καταχωρήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2014. Οι μέτοχοι ζήτησαν από το Δικαστήριο να επιλύσει τη διαφορά προτού η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Αρχή Εξυγίανσης και ο διορισθείς Ειδικός Διαχειριστής προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο Κυπριακό υποκατάστημα της FBME Bank. Οι μέτοχοι αιτούνται αποζημιώσεις μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων Αμερικής.

Το τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τον Professor Pierre Tercier (πρόεδρο), και τους δικαστές Professor Ibrahim Fadlallah και V V Veeder QC.

Το ΔΕΕ είναι ο μεγαλύτερος και πιο αντιπροσωπευτικός επιχειρηματικός οργανισμός στον κόσμο. Έχει τρεις κύριες δραστηριότητες: θέσπιση κανονισμών, επίλυση διαφορών και αγόρευση πολιτικής. Λόγω του ότι τα μέλη του (που είναι εταιρείες και οργανισμοί) ασχολούνται με διεθνείς επιχειρήσεις, το ΔΕΕ έχει την ακλόνητη εξουσία να θεσπίζει κανόνες που διέπουν διακρατικές επιχειρηματικές πρακτικές και συμφωνίες.