Απάντηση στην Ανακοίνωση της ΚΤΚ

10 Ιουλίου 2015

 Η FBME LIMITED (FBME), ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ FBME BANK LIMITED ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΤΚ) ΩΣ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ: ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΚΤΚ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ FBME ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΚ:

Τοποθέτηση της Αρχής Εξυγίανσης σε σχέση με δημοσιεύματα για το υποκατάστημα της FBME Bank Ltd στην Κύπρο

 (10 Ιουλίου 2015)

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο σε σχέση με το υποκατάστημα στην Κύπρο της FBME Bank Ltd, το οποίο τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης από τον Ιούλιο του 2014, ως αποτέλεσμα των δυσμενών επιπτώσεων στις εργασίες του λόγω της ενέργειας της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FinCen) του Αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών να χαρακτηρίσει την τράπεζα ως πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) – υπό την ιδιότητας της ως Αρχή Εξυγίανσης – επιθυμεί να επαναλάβει ότι όλα τα μέτρα και ενέργειες που έχει αναλάβει για αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε πηγάζουν από το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την προστασία των καταθετών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ FBME:

Το αναφερόμενο νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου το Υποκατάστημα τέθηκε κάτω από εξυγίανση είναι αντικείμενο νομικής διαμάχης ενώπιον των Κυπριακών δικαστηρίων και περαιτέρω διαδικασίες έχουν ξεκινήσει τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Η πολύ ξεκάθαρη θέση της FBME καθ΄ όλη αυτή τη διάρκεια, ήταν και παραμένει, ότι δεν υπήρχε νομική βάση για την απόφαση να τεθεί το Υποκατάστημα υπό εξυγίανση. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το δημόσιο συμφέρον δεν έχουν εξυπηρετηθεί από τις ενέργειες και παραλείψεις της Αρχής Εξυγίανσης, η οποία έχουν πλέον εκθέσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΚ:

Περαιτέρω, η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες και συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προς εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, το συντομότερο δυνατό, προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω στόχων πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ FBME:

Η FBME δε γνωρίζει καμία πρωτοβουλία ή τυχόν ενδείξεις που προήλθαν από την αρχή Εξυγίανσης για να βρεθεί οποιαδήποτε συμβιβαστική λύση στην τρέχουσα κατάσταση και τη ζημία που προκλήθηκε στην FBME, την Τράπεζα, τους προμηθευτές της και κυρίως τους καταθέτες της.

Η FBME σημειώνει όμως, την παραδοχή για άλλη μια φορά ότι ακόμα και μετά από ένα χρόνο η Αρχή Εξυγίανσης δεν έχει αναγνωρίσει τη «βέλτιστη λύση». Η FBME συνεχώς υποστήριζε ότι η διαδικασία εξυγίανσης και πώλησης των δραστηριοτήτων του Υποκαταστήματος δεν ήταν εφικτή. Ακόμη και αν ήταν, δεν θα επιτύχαινε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το πιο σημαντικό δεν θα είχε αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου, δηλαδή τους ισχυρισμούς της FinCEN που σχετίζονται όχι μόνο την Τράπεζα, αλλά και τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και την ίδια την ΚΤΚ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΚ:

Η ΚΤΚ σημειώνει με λύπη της ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν έχει επιδειχθεί, μέχρι σήμερα, καμία διάθεση συνεργασίας τόσο από την ενδιαφερόμενη τράπεζα και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων όσο και από την εποπτική αρχή της Τανζανίας, χώρα καταγωγής του υποκαταστήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ FBME:

Αντίθετα, η FBME, η Τράπεζα και η διεύθυνσή της έχουν κάνει επανειλημμένες προσπάθειες, τόσο άμεσα όσο και μέσω νομικού συμβούλου, για εμπλοκή με την Αρχή Εξυγίανσης- η κάθε προσπάθεια αντιμετωπίστηκε με μια απλή άρνηση εμπλοκής ή, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, με πλήρη σιωπή. Τηλεφωνήματα και επιστολές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους στη Διοικητή της ΚΤΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν φαινομενικά παντελώς αγνοηθεί, αφού απαντήσεις δεν δόθηκαν ποτέ. Τρεις επιστολές από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας προς τον Ειδικό Διαχειριστή της ΚΤΚ, με αντίγραφα στην ΚΤΚ, δεν έχουν απαντηθεί με οποιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο. Αντίγραφα των επιστολών αυτών έχουν επίσης σταλεί και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης.

Από την μέρα ανακοίνωσης των μέτρων εξυγίανσης για την πώληση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος (σχεδόν πριν από ένα χρόνο) η FBME ή η Τράπεζα δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική επικοινωνία από την Αρχή Εξυγίανση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΚ:

…αλλά αντιθέτως βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς ενέργειες που δεν συμβάλλουν προς την ορθή κατεύθυνση. Ειδικότερα, η τράπεζα και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα προβαίνουν σε δημόσιες ανακοινώσεις και ανοίκειες επιθέσεις εναντίον της ΚΤΚ και του προσωπικού της οι οποίες βρίσκονται εντελώς εκτός κάθε τραπεζικής πρακτικής και θέσμιων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ FBME:

Είναι σαφές ότι δεν υπήρξε καμία κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση αφού η FBME δηλώνει κατηγορηματικά ότι η Αρχή Εξυγίανσης πεισματικά κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση – την καταστροφή της Τράπεζας σε βάρος όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Το ότι αυτή η κατεύθυνση που έλαβε η ΚΤΚ είναι λανθασμένη είναι αυταπόδεικτο από το γεγονός ότι η ΚΤΚ δεν έχει κάνει απολύτως καμία πρόοδο στην επίτευξη των δεδηλωμένων μέτρων εξυγίανσης και, λογικά η FBME έχει ως εκ τούτου λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθεί η πώληση των δραστηριοτήτων μιας απόλυτα υγιούς, ρευστής και φερέγγυας τράπεζας, μιας πώλησης που η FBME εμμένει πως είναι κατά παράβαση όλων των ισχυόντων νόμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΚ:

Για σκοπούς προστασίας των καλώς νοουμένων συμφερόντων της Δημοκρατίας, η ΚΤΚ δεν σχολιάζει επί των συγκεκριμένων ισχυρισμών που διατυπώνονται σε δημοσιεύματα τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από την ίδια την ενδιαφερόμενη τράπεζα, καθ’ ότι άπτονται άμεσα δικαστικών και διεθνών διαιτητικών διαδικασιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ FBME:

 Αυτά που η Αρχή Εξυγίανσης αποκαλεί «ισχυρισμούς» είναι απλά γεγονότα, πλήρως αποδεικνύονται και που μπορούν να τεκμηριωθούν εάν είναι απαραίτητο, στα διάφορα δικαιοδοτικά όργανα με το πλήρωμα του χρόνου.

Των πιο πάνω λεχθέντων, η FBME παραμένει ανοιχτή για συνεργασία με την ΚΤΚ για να εξευρεθεί μια καλή-τη-πίστη λύση που θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερομένους.