Η FBME Limited Απορρίπτει την Τελική Απόφαση της FinCEN

24 Ιουλίου 2015

 H FBME Limited ανακοινώνει ότι απορρίπτει την Τελική Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε χθες, 23 Ιουλίου 2015. Αυτή η Τελική Ανακοίνωση δεν δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα στοιχεία των εγκληματολογικών ερευνών και εκθέσεων και κάνει ισχυρισμούς που είναι αβάσιμοι κατά την FBME Limited.

Η FBME Limited επιβεβαιώνει ότι η συμμόρφωση των συστημάτων, του προσωπικού και των επιδόσεων της FBME Bank συνάδει με τα υψηλότερα πρότυπα ελέγχων της διεθνούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (AML) και των πρακτικών know-your-customer (KYC) και θεωρεί ότι η θέση που έλαβε η FinCEN είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα γεγονότα, με τη συμπεριφορά της Τράπεζας και των συμφερόντων των καταθετών και των αντισυμβαλλομένων.

Η FBME Limited προσθέτει ότι είναι συγκλονισμένη με την Τελική Ανακοίνωση της FinCEN, τόσο αναφορικά με τα ευρήματα που επιλέγηκαν όσο και με την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η πλήρης συνεργασία της FBME Bank με τη FinCEN κατά τους τελευταίους 12 μήνες και ο εποικοδομητικός διάλογος που έχει αναπτυχθεί, και μελετά όλες τις επιλογές.

Η Τράπεζα FBME δεσμεύεται να διατηρεί πάντοτε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, πιστεύοντας ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχία και της συντήρησης των συμφερόντων των πελατών. Η FBME Bank βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως συμβατές, αν όχι και αυστηρότερες, με αυτές που καθορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Moneyval υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΔΝΤ.

Μέσα από τον Κώδικα Συμπεριφοράς για Σύμβουλους της FBME Bank και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διεύθυνση και το προσωπικό, η Τράπεζα δεσμεύεται σε κοινές αξίες που καθοδηγούν όλες τις δραστηριότητές της. Τα πρότυπα, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πρακτικές της Τράπεζας FBME είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, και η FBME Bank αναγνωρίζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της καταπολέμησης των διακρίσεων. Η καλή εταιρική ιδιότητα αποτελεί μέρος των κύριων αξιών της.

H FBME Limited θα συνεχίσει να σχολιάζει επί του θέματος και θα φροντίσει να κρατούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις οι πελάτες, το προσωπικό και οι συνεργάτες.