Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ κρίνει ότι έχει την δικαιοδοσία στην Διαιτητική Διαδικασία μεταξύ των ιδιοκτητών της FBME Bank και της Κυπριακής Δημοκρατίας

16 Σεπτεμβρίου 2015

Σε Απόφασή του που υπογράφηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι αποφάσισε ότι έχει δικαιοδοσία επί των απαιτήσεων των ιδιοκτητών της FBME Limited (Ενάγοντες) κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εναγόμενοι) σχετικά με τη Συμφωνία Λιβάνου-Κύπρου που διέπει την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών.

Συνεπώς, οι αντιρρήσεις των Εναγομένων σχετικά με την μη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεση απορρίπτονται και η διαιτησία προχωρεί στη δεύτερη φάση. Λαμβάνοντας την Απόφαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο ανέβαλε για τη δεύτερη φάση της διαιτησίας αποφάσεις σχετικά με την απονομή αποζημιώσεων, όπου θα καλυφθεί το βάσιμο της υπόθεσης των Εναγόντων, καθώς και εκτίμηση ζημιών και αποζημιώσεων.

Αυτή η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται με περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα, αλλά και με εξελίξεις που απορρέουν από τη διαιτησία.

Την 28η Οκτωβρίου 2014, οι ιδιοκτήτες της FBME Limited υπέβαλαν αίτημα για διαιτησία επικαλούμενοι τη «Συμφωνία για την Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας του Λιβάνου και της Δημοκρατίας της Κύπρου» του 2003. Το Άρθρο 6 της Συνθήκης απαγορεύει κάθε κρατικοποίηση ή απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών των δύο χωρών, ενώ το Άρθρο 12 προβλέπει την επίλυση διαφορών μέσω διαιτησίας.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από την επίταξη του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τον Ιούλιο του 2014, την επιβολή ακατάλληλων μέτρων Εξυγίανσης και την προσπάθειά πώλησης του υποκαταστήματος ενάντια στη θέλησή των ιδιοκτητών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε την απάντησή της τον Ιανουάριο αυτού του χρόνου, υποστηρίζοντας ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία, διότι το κυπριακό υποκατάστημα και οι ιδιοκτήτες του δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη. Το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει τώρα απορρίψει αυτό το επιχείρημα και αποφάνθηκε ότι η διμερής Συνθήκη όντως ισχύει.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) με έδρα το Παρίσι είναι το παγκόσμια κορυφαίο σώμα για επίλυση διεθνών διαφορών μέσω διαιτησίας. Το ΔΕΕ έχει τρεις κύριες δραστηριότητες: ρύθμιση κανόνων, επίλυση διαφορών και υπεράσπιση πολιτικής. Επειδή οι εταιρείες και οργανισμοί που είναι μέλη του δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε όλο τον κόσμο, το ΔΕΕ έχει την ακλόνητη εξουσία στη δημιουργία κανόνων που διέπουν και ρυθμίζουν την διεξαγωγή διακρατικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβάσεων.

Στον πρόλογο του βιβλιαρίου περί κανόνων διαιτησίας, το ΔΕΕ αναφέρει: «Η Διαιτησία του ΔΕΕ είναι μια επίσημη διαδικασία που οδηγεί σε μια δεσμευτική απόφαση από ένα ουδέτερο διαιτητικό δικαστήριο, η οποία επιδέχεται εκτέλεσης τόσο σύμφωνα με εγχώριες νομοθεσίες περί διαιτησίας, όσο και με διεθνείς συνθήκες, όπως η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958″.