Προειδοποίηση Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων

25 Ιουνίου 2016

Η FBME Limited, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της FBME Bank Limited (η «Τράπεζα»), έχει μάθει ότι ο ειδικός διαχειριστής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο προσπαθεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Τράπεζα. Οι προσπάθειες διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Νόμιμου Διευθυντή της Τράπεζας στην Τανζανία και της ρυθμιστικής αρχής της Τράπεζας.

Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές του Ειδικού Διαχειριστή γίνονται σε μια εποχή κατά την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί της αιτήσεως της ΚΤΚ για εκκαθάριση της Τράπεζας. Εν ολίγοις, ο Ειδικός Διαχειριστής στερείται της νομικής εξουσίας να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας και συνεπώς δεν είναι σε θέση να δώσει τίτλο σε οποιονδήποτε μελλοντικό αγοραστή τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα της Τράπεζας, των καταθετών και των ιδιοκτητών της, οποιαδήποτε υποτιθέμενη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας θα αποτελέσει, κατά συνέπεια, αντικείμενο νομικής διαδικασίας εν ευθέτω χρόνω, και οι υποψήφιοι αγοραστές τέτοιων περιουσιακών στοιχείων θα ενημερωθούν για το ίδιο.