Διάλογος μεταξύ Τράπεζας FBME και FinCEN

23 Ιανουαρίου 2015

 Στις 21 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ αντιπροσώπων της Τράπεζας FBME και της υπηρεσίας FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Σκοπός ήταν η περαιτέρω συζήτηση της Ανακοίνωσης Πορισμάτων και της Ανακοίνωσης Προτεινόμενων Κανονισμών που εξέδωσε η FinCEN, και που δημοσιοποιήθηκαν στο Ομοσπονδιακό Έγγραφο στις 22 Ιουλίου 2014, καθώς και της απάντησης της Τράπεζας FBME αναφορικά με τις ανησυχίες που περιγράφονται στις Ανακοινώσεις.

Η απάντηση της Τράπεζας FBME, η οποία αριθμεί εκατοντάδες σελίδες μελέτης, εκθέσεων και τεκμηρίωσης, ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης εγκληματολογικής έρευνας που διεξήχθη από την ΕΥ (Ernst & Young) και το διεθνές δικηγορικό γραφείο Hogan Lovells. Το Δημόσιο Σχόλιο που εξέδωσε η Hogan Lovells τον Σεπτέμβριο, είναι διαθέσιμο εδώ.

Η Hogan Lovells διερεύνησε και παρέθεσε λεπτομερείς απαντήσεις στις συγκεκριμένες ανησυχίες που περιγράφονται στις Ανακοινώσεις της FinCEN. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση της FBME για συμμόρφωση σε όλα τα αιτήματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και την προσπάθειά της να έρθει σε διάλογο με την ΚΤΚ, όταν η FBME αντέδρασε σε αυτά που θεώρησε ως αθέμιτες απαιτήσεις εκ μέρους του ρυθμιστή (ΚΤΚ ).

Από την πλευρά της, η EY προέβη σε ενδελεχή και ανεξάρτητη διερεύνηση της Τράπεζας FBME και των πολιτικών της για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος, καθώς και των επιχειρησιακών διαδικασιών και πρακτικών της, και συγκεκριμένων συναλλαγών για τις οποίες έγινε αναφορά στην Ανακοίνωση Πορισμάτων της FinCEN. Σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΥ, «οι πολιτικές της Τράπεζας FBME για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες απαιτήσεις των οδηγιών (ΕΕ και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου)».

Ωστόσο, η Hogan Lovells και η ΕΥ έκαναν συστάσεις σχετικά με τομείς όπου το πρόγραμμα συμμόρφωσης της FBME θα μπορούσε να βελτιωθεί και η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία να γίνει ενημέρωση ως προς την εφαρμογή των συστάσεων αυτών από την Τράπεζα FBME. Επιπρόσθετα, η έρευνα της Hogan Lovells και της ΕΥ κατέδειξε ότι πολλές από τις καταγγελίες στην Ανακοίνωση Πορισμάτων είναι ανακριβείς, παραβλέπουν σημαντικά στοιχεία, δεν έλαβαν υπόψη τις διορθωτικές ενέργειες της FBME, ή είναι γενικευμένες δηλώσεις σχετικά με τους κινδύνους που έχουν ήδη μετριαστεί με την ενίσχυση των μέτρων συμμόρφωσης. Με δεδομένα τα πιο πάνω, η Τράπεζα FBME με σεβασμό ζήτησε όπως η Ανακοίνωση Πορισμάτων και η Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών αποσυρθούν και υποστηρίζει ότι οι έρευνες καταδεικνύουν ότι δεν έκανε κάποιο λάθος.

Η Τράπεζα FBME χαιρέτισε την ευκαιρία αυτή για συνέχιση ανταλλαγής πληροφοριών με τη FinCEN και επιβεβαίωσε την προθυμία της για συνεργασία με τη FinCEN, έτσι ώστε η FBME και οι πελάτες της να μπορέσουν να επιστρέψουν στις νόμιμες δραστηριότητές τους το συντομότερο δυνατό.