Το Αίτημα της ΚΤΚ για Προσωπικά Στοιχεία Παραβιάζει το Νόμο

24 Μαΐου 2016

Η πρόσφατη επικοινωνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προς τους κατόχους λογαριασμών του υποκαταστήματος της FBME Bank στην Κύπρο αψηφά το νόμο και κάθε νομικό προηγούμενο, λέει η FBME. Η ανακοίνωση, η οποία ονομάζεται από την ΚΤΚ «δήλωση των στοιχείων των καταθετών», ζητά από τους κατόχους λογαριασμών να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία – είναι μια προσέγγιση για να τους ζητηθεί να καταθέσουν εγγυήσεις καταθέσεων χωρίς να γνωρίζουν ότι το κάνουν.

Εάν αυτά τα στοιχεία σταλούν τότε θα εξαλειφθούν όλα τα δικαιώματα τους σε συμμετοχές άνω του μέγιστου επιπέδου του συστήματος εγγύησης της ΚΤΚ ύψους 100,00 ευρώ – παρά το γεγονός ότι η FBME διαθέτει αρκετά κεφάλαια για να καλύψει τις απαιτήσεις των καταθετών. Επιπλέον, αυτό σημαίνει ότι οι καταθέτες θα χάσουν τα δικαιώματά τους να προβούν σε μελλοντικές ενέργειες κατά της ΚΤΚ για την σοβαρή και παράνομη κακοδιαχείριση της FBME Bank.

Τα κύρια σημεία στην επικοινωνία της ΚΤΚ είναι τα 12, 13 και 14:

  1. Ο κάτοχος αυτής της δήλωσης αναθέτει στο ΣΕΚ όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το συμφέρον του στους λογαριασμούς που κατέχει στην FBME Bank Ltd – Υποκατάστημα Κύπρου μέχρι το ποσό πληρωμής και με ισχύ, από τη στιγμή που το ποσό πληρωμής καταβάλλεται από το ΣΕΚ.
  1. Με την επιφύλαξη του σημείου 12, το πρόσωπο που κάνει αυτή τη δήλωση διατηρεί και δεν θα επιδιώξει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στους λογαριασμούς που κατέχει στην FBME Bank Ltd – υποκατάστημα της Κύπρου έως ότου το ΣΕΚ ανακτήσει το ποσό πληρωμής από την FBME Bank Ltd – Υποκατάστημα Κύπρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πρόσωπο που κάνει αυτή τη δήλωση μεταβιβάζει στο ΣΕΚ, όπως το ΣΕΚ ζητήσει, όλα τα ποσά που τίθενται στη διάθεση του προσώπου που κάνει αυτή τη δήλωση από πρόσωπο διαφορετικό από το ΣΕΚ, σε σχέση με τους λογαριασμούς που το πρόσωπο που κάνει αυτή τη δήλωση έχει στην FBME Bank Ltd – Υποκατάστημα Κύπρου.
  1. Το πρόσωπο που κάνει αυτή τη δήλωση ορίζει αμετάκλητα το ΣΕΚ ως δικηγόρο του με σκοπό να κάνει στο όνομα του εν λόγω προσώπου όλες τις πράξεις και να εκτελέσει, να υπογράψει και, αν απαιτείται, να καταχωρίσει στο όνομα του κάθε και όλα τα έγγραφα που το πρόσωπο που κάνει αυτή την ίδια την ίδια δήλωση, μπορεί να εκτελέσει, να υπογράψει και να εγγραφεί αντίστοιχα, προκειμένου να εφαρμόσει πλήρως τα παραπάνω σημεία 12 και 13.

Όπως επιβεβαιώσαμε πριν από ένα μήνα, μόνο 300 καταθέτες έχουν υποβάλει αίτηση στην ΚΤΚ για πληρωμές από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, από τους 6.500 κατόχους λογαριασμών στο υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο. Είναι δυνατόν να εικάσουμε μόνο τα κίνητρα των 120 καταθετών που το έκαναν, αλλά είναι πιθανό ότι πολλοί θα είναι πελάτες με συμμετοχή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι οποιαδήποτε πληρωμή από το πρόγραμμα της ΚΤΚ θα πρέπει να γίνει από ένα ειδικό και ξεχωριστό ταμείο που κατέχει η Κεντρική Τράπεζα στο οποίο πληρώνουν τα τελευταία χρόνια όλες οι τράπεζες της Κύπρου. Ωστόσο, η πρόθεση της ΚΤΚ είναι σαφώς να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των πελατών της FBME για να πληρώσει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις τους, κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων της Κύπρου και της ΕΕ.