Η ακρόαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου μεταφέρθηκε στις 21 Οκτωβρίου

 30 Σεπτεμβρίου 2014

Στις 29 Σεπτεμβρίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αποφάσισε όπως η Ενδιάμεση Αίτηση των μετόχων της FBME Bank Limited ακουστεί στις 21 Οκτωβρίου 2014.

Η προαναφερθείσα Ενδιάμεση Αίτηση καταχωρήθηκε στις 14 Αυγούστου 2014, σαν μέρος μιας διαδικασίας που ξεκίνησαν οι μέτοχοι της FBME Bank Limited προς υποστήριξη της διαιτησίας από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι, βάσει του οποίου οι μέτοχοι επικαλούνται τα συμφέροντα των επενδυτών κάτω από την διμερή συνθήκη μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου που υπογράφτηκε το 2002.

Η υπόσχεση της ΚΤΚ σαν αρχή εξυγίανσης να μην εκδώσει κάποιο ενδιάμεσο διάταγμα ή να ολοκληρώσει οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του παραρτήματος μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την Ενδιάμεση Αίτηση, έχει επαναβεβαιωθεί.